تست انجام شده وکسلر (نمونه دوم)

تست انجام شده وکسلر (نمونه دوم)

تست انجام شده وکسلر (نمونه دوم)

تست انجام شده وکسلر (نمونه دوم)

تعداد صفحات: ۱۰
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:

معرفی آزمودنی

معرفی مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر بزرگسالان

تعریف هوش

سطوح تفسیریWAIS-R
سطح ۱: تفسیر هوشبهر کلی
سطح ۲
الف – نمره های هوشبهر کلامی وعملی
ب) نمره های عامل
ج) گروه بندی های اضافی
نیمرخ ACID:
گروه بندی های هورن:
سطح ۳: تفسیر پراکندگی خرده‌آزمون‌ها
سطح ۴: تغییر پذیری درون خرد آزمون ها
 
 
سطح ۲
الف – نمره های هوشبهر کلامی وعملی
Verbal IQ= 122
Performance IQ= 103
بین هوشبهر کلامی و عملی ۱۹٫٫٫

نمونه تست انجام شده وکسلر (نمونه دوم)

نمونه تست انجام شده وکسلر (نمونه دوم)

نمونه تست انجام شده وکسلر (نمونه دوم)

نمونه تست انجام شده وکسلر (نمونه دوم)

تعداد صفحات: ۱۰
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:

معرفی آزمودنی

معرفی مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر بزرگسالان

تعریف هوش

سطوح تفسیریWAIS-R
سطح ۱: تفسیر هوشبهر کلی
سطح ۲
الف – نمره های هوشبهر کلامی وعملی
ب) نمره های عامل
ج) گروه بندی های اضافی
نیمرخ ACID:
گروه بندی های هورن:
سطح ۳: تفسیر پراکندگی خرده‌آزمون‌ها
سطح ۴: تغییر پذیری درون خرد آزمون ها
 
 
سطح ۲
الف – نمره های هوشبهر کلامی وعملی
Verbal IQ= 122
Performance IQ= 103
بین هوشبهر کلامی و عملی ۱۹٫٫٫

نمونه ازمون وکسلر (نمونه دوم)

نمونه ازمون وکسلر (نمونه دوم)

نمونه ازمون وکسلر (نمونه دوم)

نمونه ازمون وکسلر (نمونه دوم)

تعداد صفحات: ۱۰
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:

معرفی آزمودنی

معرفی مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر بزرگسالان

تعریف هوش

سطوح تفسیریWAIS-R
سطح ۱: تفسیر هوشبهر کلی
سطح ۲
الف – نمره های هوشبهر کلامی وعملی
ب) نمره های عامل
ج) گروه بندی های اضافی
نیمرخ ACID:
گروه بندی های هورن:
سطح ۳: تفسیر پراکندگی خرده‌آزمون‌ها
سطح ۴: تغییر پذیری درون خرد آزمون ها
 
 
سطح ۲
الف – نمره های هوشبهر کلامی وعملی
Verbal IQ= 122
Performance IQ= 103
بین هوشبهر کلامی و عملی ۱۹٫٫٫