نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر - نمونه اول

نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر – نمونه اول

نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر - نمونه اول

نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر – نمونه اول

 
تفسیر آزمون هوش وکسلر کودکان – تفسیر تست هوش وکسلر کودکان
 
تعداد صفحات: ۹
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
معرفی آزمودنی
تعریف هوش
گام اول – گزارش نمرات معیارو رتبه درصدی خرده مقیاس ها و ۴ شاخص اصلی
گام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI)
گام ۳- تعیین اینکه کدام یک از ۴شاخص ( VCI,PRI,WMI,PSI) واحد و قابل تفسیر می باشند
گام ۴- تعیین نقاط قوت و ضعف در نیمرخ شاخص ها
گام ۵ – تعیین نقاط قوت یا ضعف شخصی در نیمرخ شاخص ها
گام ۶٫٫٫

نمونه تست هوش وکسلر کودکان - دانلود رایگان تست وکسلر کودکان - نمونه اول

نمونه تست هوش وکسلر کودکان – دانلود رایگان تست وکسلر کودکان – نمونه اول

نمونه تست هوش وکسلر کودکان - دانلود رایگان تست وکسلر کودکان - نمونه اول

نمونه تست هوش وکسلر کودکان – دانلود رایگان تست وکسلر کودکان – نمونه اول

 تفسیر تست هوش وکسلر کودکان
 
تعداد صفحات: ۹
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
معرفی آزمودنی
تعریف هوش
گام اول – گزارش نمرات معیارو رتبه درصدی خرده مقیاس ها و ۴ شاخص اصلی
گام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI)
گام ۳- تعیین اینکه کدام یک از ۴شاخص ( VCI,PRI,WMI,PSI) واحد و قابل تفسیر می باشند
گام ۴- تعیین نقاط قوت و ضعف در نیمرخ شاخص ها
گام ۵ – تعیین نقاط قوت یا ضعف شخصی در نیمرخ شاخص ها
گام ۶ – تفسیر نوسانات درون شاخص…

تفسیر تست هوش وکسلر کودکان - نمونه تفسیر آزمون وکسلر کودکان - نمونه اول

تفسیر تست هوش وکسلر کودکان – نمونه تفسیر آزمون وکسلر کودکان – نمونه اول

تفسیر تست هوش وکسلر کودکان - نمونه تفسیر آزمون وکسلر کودکان - نمونه اول

تفسیر تست هوش وکسلر کودکان – نمونه تفسیر آزمون وکسلر کودکان – نمونه اول

نمونه انجام شده وکسلر کودکان – نمونه ازمون وکسلر کودکان
تفسیر آزمون هوش وکسلر کودکان – تفسیر تست هوش وکسلر کودکان
 
تعداد صفحات: ۹
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
معرفی آزمودنی
تعریف هوش
گام اول – گزارش نمرات معیارو رتبه درصدی خرده مقیاس ها و ۴ شاخص اصلی
گام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI)
گام ۳- تعیین اینکه کدام یک از ۴شاخص ( VCI,PRI,WMI,PSI) واحد و قابل تفسیر می باشند
گام ۴- تعیین نقاط قوت و ضعف در نیمرخ شاخص ها
گام ۵٫٫٫

تفسیر آزمون وکسلر کودکان-  تفسیر تست وکسلر کودکان - نمونه اول

تفسیر آزمون وکسلر کودکان- تفسیر تست وکسلر کودکان – نمونه اول

تفسیر آزمون وکسلر کودکان-  تفسیر تست وکسلر کودکان - نمونه اول

تفسیر آزمون وکسلر کودکان- تفسیر تست وکسلر کودکان – نمونه اول

نمونه انجام شده وکسلر کودکان – نمونه ازمون وکسلر کودکان
تفسیر آزمون هوش وکسلر کودکان – تفسیر تست هوش وکسلر کودکان
 
تعداد صفحات: ۹
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
معرفی آزمودنی
تعریف هوش
گام اول – گزارش نمرات معیارو رتبه درصدی خرده مقیاس ها و ۴ شاخص اصلی
گام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI)
گام ۳- تعیین اینکه کدام یک از ۴شاخص ( VCI,PRI,WMI,PSI) واحد و قابل تفسیر می باشند
گام ۴- تعیین نقاط قوت و ضعف در نیمرخ شاخص ها
گام ۵٫٫٫