تهیه نمودار  گانت در اکسل با استفاده از قالب بندی شرطی

تهیه نمودار گانت در اکسل با استفاده از قالب بندی شرطی

تهیه نمودار  گانت در اکسل با استفاده از قالب بندی شرطی

تهیه نمودار گانت در اکسل با استفاده از قالب بندی شرطی

نمودار گانت به عنوان یکی از مهمترین ابزار کنترل پروژه جهت برنامه ریزی و زمان بندی آن مورد استفاده قرار می گیرد با نگاهی به نمودار اطلاعات زیر در مورد پروژه بدست می آید :
فعالیت های متفاوت پروژه چه چیزهای هستند.
هر فعالیت در چه زمانی شروع و پایان می یابد.
هر فعالیت تا چه تاریخی ادامه خواهد یافت.
میزان همپوشانی فعالیت ها در یک پروژه چه مقدار است.
شروع و پایان کلی پروژه در چه تاریخ هایی خواهد بود.
برای ساخت نمودار گانت در اکسل ، دو روش…