Skip to main content
تهیه نمودار  گانت در اکسل با استفاده از قالب بندی شرطی

تهیه نمودار گانت در اکسل با استفاده از قالب بندی شرطی

تهیه نمودار  گانت در اکسل با استفاده از قالب بندی شرطی

تهیه نمودار گانت در اکسل با استفاده از قالب بندی شرطی

نمودار گانت به عنوان یکی از مهمترین ابزار کنترل پروژه جهت برنامه ریزی و زمان بندی آن مورد استفاده قرار می گیرد با نگاهی به نمودار اطلاعات زیر در مورد پروژه بدست می آید :
فعالیت های متفاوت پروژه چه چیزهای هستند.
هر فعالیت در چه زمانی شروع و پایان می یابد.
هر فعالیت تا چه تاریخی ادامه خواهد یافت.
میزان همپوشانی فعالیت ها در یک پروژه چه مقدار است.
شروع و پایان کلی پروژه در چه تاریخ هایی خواهد بود.
برای ساخت نمودار گانت در اکسل ، دو روش…