نمودار پيش بينی جمعيت ایران در دورههای پنج ساله تا سال 1430 شمسی

نمودار پیش بینی جمعیت ایران در دورههای پنج ساله تا سال ۱۴۳۰ شمسی

نمودار پیش بینی جمعیت ایران در دورههای پنج ساله تا سال 1430 شمسی

نمودار پیش بینی جمعیت ایران در دورههای پنج ساله تا سال ۱۴۳۰ شمسی

با توجه به اهمیت بررسی تغییرات جمعیتی کشور ازنظر تعداد و ساختار جمعیت در سطوح مختلف جغرافیایی ، مرکز آمارایران نسبت به پیش بینی جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۰ بر اساس آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ و نیز مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته پیرامون نتایج مذکور اقدام نمود که این گزارش پس از ارائه در بیست و یکمین جلسه کمیته آمارهای بخشی جمعیت ، با حضور متخصصان ، مدیران وکارشناسان دستگاههای اجرایی نهایی گردید.

برای انجام این پیش بینی از روش »…