پرسشنامه نشانه ­های اختلالات روانی SCL-25 (فرم کوتاه شده SCL-90)

  پرسشنامه نشانه­ های اختلالات روانی SCL-25 (فرم کوتاه شده SCL-90) هدف: ارزیابی نشانه­های اختلالات روانی روش نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی نشانه­های اختلالات روانی است. روایی و پایایی تعداد سوالات: ۲۵ سوال فایل ورود و قابل تغییر …