Skip to main content

مقاله ترجمه شده تحت عنوان عاملی سازی شیمیایی نانولوله های بور-نیترید با NH3 و گروه های عاملی آمینو


عاملی سازی شیمیایی نانولوله های بور-نیترید با NH3 و گروه های عاملی آمینو   6 صفحه فایل pdf مقاله به همراه ۱۵ صفحه فایل word مقاله با عنوان عاملی سازی شیمیایی نانولوله های بور-نیترید با NH3 و گروه های عاملی آمینو     چکیده   ما در این مقاله، خواص شیمیایی BNNT های اصلاح شده با NH3 و چهار گروه عاملی آمینوی دیگر ( NH2CH3 ، NH2CH2COOH ، NH2CHOCH3 و NH2COOH ) را بررسی کردیم. برخلاف CNT ها، ما متوجه شدیم که NH3 می تواند از طریق انتقال بار به BNNT به صورت شیمیایی روی سطح آن جذب شود. محاسبه ی مسیر حداقل انرژی نشان دهنده ی سد کوچک انرژی برای این فرآیند بود. همچنین، یک سد کوچک انرژی (حدود eV 42/0) نیز برای فرآیند رها سازی NH3 از سطح BNNT وجود داشت که نشان می دهد که هر دو فرآیند جذب و رها سازی، می توانند در دمای اتاق انجام شوند. برای BNNT های اصلاح شده با گروه های عاملی آمینوی مختلف، معمولا انرژی های جذب سطحی روی BNNT ، نسبت به NH3 کمتر بودند. روند تغییر انرژی جذب سطحی با روند توانایی الکترون کشندگی یا الکترون دهندگی گروه های عاملی آمینو انطباق دارد …