Skip to main content

نرم افزار دفتر اندیکاتور

نرم افزار دفتر اندیکاتور

نرم افزار دفتر اندیکاتور

نرم افزار دفتر اندیکاتور
(سورس کد با زبان VB.NET)
امکانات برنامه:
۱- ثبت و جستجوی بخشنامه ها.
۲- ثبت و جستجوی نامه ها.
۳- جستجوی پیشرفته.
۴- پاسخ به نامه ها و بخشنامه ها.
۵- محیط زیبا و کاربر پسند.
۶- و …
 …