Skip to main content
دانلود مقاله دستگاه‌هاي خطي و گسستگي‌هاي زماني نامشخص همراه با حالت تاخير  20 ص

دانلود مقاله دستگاه‌های خطی و گسستگی‌های زمانی نامشخص همراه با حالت تاخیر ۲۰ ص

دانلود مقاله دستگاه‌های خطی و گسستگی‌های زمانی نامشخص همراه با حالت تاخیر  20 ص

دانلود مقاله دستگاه‌های خطی و گسستگی‌های زمانی نامشخص همراه با حالت تاخیر ۲۰ ص

دستگاه‌های خطی و گسستگی‌های زمانی نامشخص همراه با حالت تاخیر ۲۰ ص – word (..doc) – پزشکی –
قسمتی از متن :
 
‏2
‏چکیده
‏یک طبقه از دستگاه‏‌‏های خطی و گسستگی‏‌‏های زمانی نامشخص همراه با حالت تاخیر مورد بررسی قرار می‏‌‏گیرد. ما یک ماتریس نامعادله خطی را بر اساس تحلیل (LMI‏) ایجاد می‏‌‏کنیم و روش‏‌‏هایی را برای بهبود بهتر ثبات دستگاه‏‌‏های وابسته به زمان همراه با حالت تاخیر و غیرخطی‏‌‏های محدود را…