دانلود ۱۲ جزوه آموزش هیپنوتیزم و مانیه تیزم

دانلود ۱۲ جزوه آموزش هیپنوتیزم و مانیه تیزم,فریدون فریور

دانلود ۱۲ جزوه آموزش هیپنوتیزم و مانیه تیزم,فریدون فریور

دانلود ۱۲ جزوه آموزش هیپنوتیزم و مانیه تیزم,فریدون فریور

این جزوه ها توسط استاد بزرگ فریدون فریور ارائه شده
که ایشان بزرگترین استاد در زمینه هیپنوتیزم و مانیه تیزم بوده اند
  و از شاگردان به نام آن میتوان استاد شعبان طاووسی
ملقب به کابوک را نام برد.
استاد فریدون فریور ۱۲ جزوه را آماده کرده اند
برنامه ایشان به این طریق است که هر جزوه برای یک ماه می باشد.اگر صبور باشید و تمرینات هر جزوه را یک ماه به صورت منظم
انجام دهید.دارای خصوصیات زیر خواهید بود۱- رسیدن به مرحله عمیق خودهیپنوتیزم