اکسل کلیه داده های حسابهای ملی ایران برای دوره زمانی سالهای ۱۳۳۸ الی ۱۳۹۱

اکسل کلیه داده های حسابهای ملی ایران برای دوره زمانی سالهای ۱۳۳۸ الی ۱۳۹۱


دانلود اکسل کلیه داده های حسابهای ملی ایران برای دوره زمانی سالهای ۱۳۳۸ الی ۱۳۹۱ ، در قالب xls ، شامل داده های مربوط به:   درآمد و تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیتهای اقتصادی – به قیمتهای جاری درآمد و تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیتهای اقتصادی – به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ هزینه ناخالص ملی – به قیمتهای جاری هزینه ناخالص ملی – به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ رشد درآمد و تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیتهای اقتصادی – به قیمتهای جاری رشد درآمد و تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیتهای اقتصادی – به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ رشد هزینه ناخالص ملی – به قیمتهای جاری رشد هزینه ناخالص ملی – به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ سهم فعالیتهای اقتصادی در تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری سهم اقلام هزینه  در هزینه ناخالص داخلی  به قیمتهای جاری ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمتهای جاری ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده گروه نفت به قیمتهای جاری ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده معدن به قیمتهای جاری ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده صنعت به قیمتهای جاری ارزش تولید، هزین …