کتاب صوتی انسان خداگونه از یووال نوح هراری

کتاب صوتی انسان خداگونه از یووال نوح هراری

کتاب صوتی انسان خداگونه از یووال نوح هراری

کتاب صوتی «انسان خداگونه: مختصری بر تاریخ فردا» از یووال نوح هراری
 
درباره کتاب:
جنگ برمی‌افتد احتمال خودکشی بیش از کشته شدن در جنگ خواهد بود قحطی ناپدید می‌شود خطر چاقی بشر را بیش از گرسنگی تهدید می‌کند مرگ چیزی جز یک مشکل فنی نیست برابری از میان می‌رود ــ پایندگی وارد می‌شود آینده برای ما چه در بر دارد؟ مرحلۀ بعدی تکامل همین است انسان خردمند نشان داد که از کجا آمده‌ایم، انسان خداگونه نشان می‌دهد که به کجا…