دانلود نرم افزار دفتر ثبت اندیکاتور

دانلود نرم افزار دفتر ثبت اندیکاتور


دفتر اَندیکاتور یا نامه نما چیست؟ در اداره ها دفتری که خلاصه نامه های فرستاده و رسیده را در آن ثبت کنند دفتر اَندیکاتور یا نامه نما می گویند. این کار جهت سهولت در شناسائی و تفکیک بهتر مراسلات انجام می شود. پس از دریافت نامه از سوی اداره، پس از تعیین محل اقدام (ارجاع نامه) نامه ها به متصدی ثبت نامه (اندیکاتورنویس) تحویل داده می شود. مسئول ثبت نامه ها تاریخ و شماره و خلاصه نامه های وارده یا صادره را در ستون های مشخصی ثبت می کند و شماره ترتیب دفتر توسط او به روی نامه ها زده می شود. دفتر اندیکاتور ساده معمولاً شامل ۵ ستون می شود که به ترتیب مربوط به درج تاریخ ثبت، فرستنده نامه، شرح نامه، شماره نامه واصله ثبت، و شماره ردیف در نامه واصله است. در طول سال های ۱۲۸۰ تا ۱۳۰۹ خورشیدی هیئتی فرانسوی و بلژیکی طرحی برای اصلاح نظام بایگانی ایران ارائه دادند و آن را به اجرا گذاشتند. بر طبق آن ادارات موظف شدند که دفاتر اندکس و نامه نما داشته باشند. این روش هنوز هم ادامه دارد. دفتر نامه نما دارای صفحاتی بسته به نیاز سازمان است   نرم افزار دفتر اندیکاتور محتوا گستر چیست؟ امروزه در اکثر شرکت …