متن و تلخیص الفائق فی الاصول

متن و تلخیص الفائق فی الاصول

متن کامل عربی کتاب الفایق فی الاصول
به همراه تلخیص فارسی و روان
 
کتاب الفایق نوشته ی جمعی از فقهای معاصر است و به دلیل پرداختن به مسایل مستحدثه بسیار مورد استقبال واقع شده و امروزه در حوزه علمیه قم تدریس میشود.
تلخیص فارسی نرم افزار پیش رو با استفاده از تقریرات نوشته شده در کلاس استاد علی کارشناس نوشته شده و از آنجا که شامل متن عربی هم هست برای استفاده در کلاس نیز مناسب است.
کتاب الفائق فی الاصول جزء برنامه درسی رسمی حوزه قرار گرفته و…