جزوه اقتصاد خرد دکتر معیر

جزوه اقتصاد خرد دکتر معیر

جزوه اقتصاد خرد دکتر معیر

جزوه اقتصاد خرد دکتر معیرجزوه دست نویس در قالب PDF
ارزان تر از همه جابا 10 درصد تخفیف 
• بخش اول : مبانی و تعریف• بخش دوم : تقاضا، عرضه و تعادل• بخش سوم : کشش• بخش چهارم : نظریه رفتار مصرف کننده…