نقشه اجرای سیستم اطفای حریق (تاسیسات مکانیک) ساختمان مسکونی ۶ طبقه دارای تاییدیه آتش نشانی مطابق ضوابط

نقشه اجرای سیستم اطفای حریق (تاسیسات مکانیک) ساختمان مسکونی 6 طبقه دارای تاییدیه آتش نشانی مطابق ضوابط

نقشه اجرای سیستم اطفای حریق (تاسیسات مکانیک) ساختمان مسکونی ۶ طبقه دارای تاییدیه آتش نشانی مطابق ضوابط

 
در فایل پیوست نمونه ای از نقشه های تاسیسات اطفای حریق را در قالب فایل اتوکد به صورت دقیق و بهره گیری از ضوابط آتش نشانی تهران و شهرستان ها و مقررات ملی ساختمان مشاهده میکنید. فایل قابلیت تغییر دارد.
این محصول شامل:
پلان پارکینگ و طبقات دارای نحوه تغذیه سیستم از آب شهری، رایزر دیاگرام آتش نشانی اطفا حریق، اجرای اسپرینکلر به همراه رایزر دیاگرام های مورد نیاز مطابق به آخرین ضوابط آتش نشانی و مقررات ملی ساختمان مناسب برای شرکت های طراحی…