برق ، دانلود اصل دفترچه های تخصصی آزمون استخدامی وزرات نیرو رشته های شغلی مرتبط با برق


دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی وزرات نیرو رشته های شغلی مرتبط با برق         مشخصات بسته: فرمت: pdf    تعداد:۱۰     نوع: اصل دفترچه های سوالات تخصصی آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال های گذشته رشته شغلی: برق   این بسته حاوی اصل دفترچه های سوالات تخصصی رشته های شغلی زیر می باشد:   1- دفترچه سوالات تخصصی رشته تکنسین برق – تولید ۲- دفترچه سوالات تخصصی رشته  تکنسین برق – توزیع ۳- دفترچه سوالات تخصصی رشته مهندسی برق – الکترونیک ۴- دفترچه سوالات تخصصی رشته مهندسی برق قدرت – برق منطقه ای ۵- دفترچه سوالات تخصصی رشته کاردانی ایمنی – برق ۶- دفترچه سوالات تخصصی رشته مهندسی برق قدرت – توزیع ۷-  دفترچه سوالات تخصصی رشته مهندسی برق – مخابرات ۸- دفترچه سوالات تخصصی رشته کارشناس ایمنی – برق ۹- دفترچه سوالات تخصصی رشته مهندس برق قدرت – تولید ۱۰- دفترچه سوالات عمومی کارشناسی فنی     تهیه شده توسط سایت فایلکده برتر: http://filekadebartar.sellfile.ir/   …

شیمی ، دانلود اصل دفترچه های تخصصی آزمون استخدامی وزرات نیرو رشته های شغلی مرتبط با شیمی و آزمایشگاه


دانلود اصل دفترچه های تخصصی آزمون استخدامی وزرات نیرو رشته های شغلی مرتبط با شیمی و آزمایشگاه   مشخصات بسته: فرمت: pdf    تعداد:۶     نوع: اصل دفترچه های سوالات تخصصی آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال های گذشته رشته شغلی: شیمی و آزمایشگاه   این بسته حاوی اصل دفترچه های سوالات تخصصی رشته های شغلی زیر می باشد:   1- دفترچه سوالات تخصصی رشته تکنسین آزمایشگاه بهداشت محیط ۲- دفترچه سوالات تخصصی رشته  تکنسین شیمی ۳- دفترچه سوالات تخصصی رشته کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب ۴- دفترچه سوالات تخصصی رشته مهندسی شیمی آب و فاضلاب ۵- دفترچه سوالات تخصصی رشته مهندسی شیمی – تولید ۶- دفترچه سوالات عمومی کارشناسی فنی     تهیه شده توسط سایت فایلکده برتر: http://filekadebartar.sellfile.ir/ …

آب و فاضلاب ، دانلود اصل دفترچه های تخصصی آزمون استخدامی وزرات نیرو رشته های شغلی مرتبط با آب و فاضلاب


دانلود اصل دفترچه های تخصصی آزمون استخدامی وزرات نیرو رشته های شغلی مرتبط با آب و فاضلاب       مشخصات بسته: فرمت: pdf    تعداد:۶     نوع: اصل دفترچه های سوالات تخصصی آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال های گذشته رشته شغلی: آب و فاضلاب   این بسته حاوی اصل دفترچه های سوالات تخصصی رشته های شغلی زیر می باشد:   1- دفترچه سوالات تخصصی رشته تکنسین بهره برداری آب و فاضلاب ۲- دفترچه سوالات تخصصی رشته کارشناس بهره برداری آب و فاضلاب ۳- دفترچه سوالات تخصصی رشته کارشناس محیط زیست ۴- دفترچه سوالات تخصصی رشته کارشناس منابع آب ۵- دفترچه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ایمنی آب و فاضلاب ۶- دفترچه سوالات عمومی کارشناسی فنی         تهیه شده توسط سایت فایلکده برتر: http://filekadebartar.sellfile.ir/   …

مدیریت و اداری، دانلود اصل دفترچه های تخصصی آزمون استخدامی وزرات نیرو رشته های شغلی مرتبط با مدیریت و اداری


دانلود اصل دفترچه های تخصصی آزمون استخدامی وزرات نیرو رشته های شغلی مرتبط با مدیریت و اداری         مشخصات بسته: فرمت: pdf    تعداد:۴     نوع: اصل دفترچه های سوالات تخصصی آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال های گذشته رشته شغلی: مدیریت و اداری   این بسته حاوی اصل دفترچه های سوالات تخصصی رشته های شغلی زیر می باشد:   1- دفترچه سوالات تخصصی رشته کارشناس اداری ۲- دفترچه سوالات تخصصی رشته کارشناس سیستم ها ۳- دفترچه سوالات تخصصی رشته کارشناس آموزش ۴- دفترچه سوالات تخصصی رشته کارشناس حقوق       تهیه شده توسط سایت فایلکده برتر: http://filekadebartar.sellfile.ir/ …

عمران و ساختمان، دانلود اصل دفترچه های تخصصی آزمون استخدامی وزرات نیرو رشته های شغلی مرتبط با عمران و ساختمان


دانلود اصل دفترچه های تخصصی آزمون استخدامی وزرات نیرو رشته های شغلی مرتبط با عمران و ساختمان       مشخصات بسته: فرمت: pdf    تعداد:۳     نوع: اصل دفترچه های سوالات تخصصی آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال های گذشته رشته شغلی: عمران و ساختمان   این بسته حاوی اصل دفترچه های سوالات تخصصی رشته های شغلی زیر می باشد:   1- دفترچه سوالات تخصصی رشته کارشناس ساختمان ۲- دفترچه سوالات تخصصی رشته کارشناس نقشه برداری ۳- دفترچه سوالات عمومی کارشناسی فنی         تهیه شده توسط سایت فایلکده برتر: http://filekadebartar.sellfile.ir/ …

حسابداری و مالی، دانلود اصل دفترچه های تخصصی آزمون استخدامی وزرات نیرو رشته های شغلی مرتبط با حسابداری و مالی


دانلود اصل دفترچه های تخصصی آزمون استخدامی وزرات نیرو رشته های شغلی مرتبط با حسابداری و مالی       مشخصات بسته: فرمت: pdf    تعداد:۴     نوع: اصل دفترچه های سوالات تخصصی آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال های گذشته رشته شغلی: حسابداری و مالی   این بسته حاوی اصل دفترچه های سوالات تخصصی رشته های شغلی زیر می باشد:   1- دفترچه سوالات تخصصی رشته کارشناس بررسی های اقتصادی ۲- دفترچه سوالات تخصصی رشته کارشناس تدارکات ۳- دفترچه سوالات تخصصی رشته کارشناس مالی ۴-  دفترچه سوالات تخصصی رشته کمک کارشناس مالی         تهیه شده توسط سایت فایلکده برتر: http://filekadebartar.sellfile.ir/ …

مکانیک، دانلود اصل دفترچه های تخصصی آزمون استخدامی وزرات نیرو رشته های شغلی مرتبط با مکانیک


دانلود اصل دفترچه های تخصصی آزمون استخدامی وزرات نیرو رشته های شغلی مرتبط با مکانیک       مشخصات بسته: فرمت: pdf    تعداد:۴     نوع: اصل دفترچه های سوالات تخصصی آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال های گذشته رشته شغلی: مکانیک   این بسته حاوی اصل دفترچه های سوالات تخصصی رشته های شغلی زیر می باشد:   1- دفترچه سوالات تخصصی رشته تکنسین مکانیک آب و فاضلاب ۲- دفترچه سوالات تخصصی رشته تکنسین مکانیک ۳- دفترچه سوالات تخصصی کارشناس مکانیک ۴-  دفترچه سوالات عمومی کارشناسی فنی         تهیه شده توسط سایت فایلکده برتر: http://filekadebartar.sellfile.ir/ …

نرم افزار، دانلود اصل دفترچه های تخصصی آزمون استخدامی وزرات نیرو رشته های شغلی مرتبط با نرم افزار


دانلود اصل دفترچه های تخصصی آزمون استخدامی وزرات نیرو رشته های شغلی مرتبط با نرم افزار     مشخصات بسته:   فرمت: pdf    تعداد:۳     نوع: اصل دفترچه های سوالات تخصصی آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال های اخیر رشته شغلی: نرم افزار   این بسته حاوی اصل دفترچه های سوالات تخصصی رشته های شغلی زیر می باشد:   1- دفترچه سوالات تخصصی رشته کمک کارشناس نرم افزار ۲- دفترچه سوالات تخصصی رشته کارشناسی نرم افزار ۳- دفترچه سوالات عمومی کارشناسی فنی       تهیه شده توسط سایت فایلکده برتر: http://filekadebartar.sellfile.ir/ …