اسطوره های بیان نمادین

اسطوره های بیان نمادین

اسطوره های بیان نمادین

اسطوره های بیان نمادین

عنوان کتاب:اسطوره های بیان نمادین
نویسنده:دکتر ابولقاسم اسماعیل پور
موضوع و محتوا:
۱-اسطوره بیان نمادین۲-دیباچه ای براسطوره هند و ایران۳-اسطوره آفرینش۴-نوروز،جلوه گاه اسطوره آفرینش۵-میتره در اساطیر هند و ایرانی۶-میتره در اوستا۷-ایزد مهر در نوشته های پهلوی۸-اسطوره آپادا،نخستین انسان۹-هادینگوس۱۰-حماسه ملی۱۱-اسطوره های گنوسی.
قسمتی از کتاب:رقص نیز یکی از ابزار تشریح درونمایه های اساطیری سراسر جهان در همه اعصار بوده است.به ویژه رقصهای…