ارتقای سلامتی در جوامع مختلف

ارتقای سلامتی در جوامع مختلف

ارتقای سلامتی در جوامع مختلف

ارتقای سلامتی در جوامع مختلف

ارتقای سلامتی در جوامع مختلف در ۵۷ صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
 
فهرست مطالب
 
مقدمه
 
تاریخچه
 
تعریف ارتقای سلامتی
 
empowerment & impowerment
 
تعاریف کاربردی ارتقاء سلامتی
 
دیدگاههای ارتقای سلامتی
 
ارتقای سلامتی و بهداشت عمومی جدید
 
ارتقای سلامتی و آموزش بهداشت
 
ایدئولوژیهای موثر بر ارتقای سلامتی
 
ارتقای سلامتی و بازاریابی اجتماعی
 
اصول ارتقای سلامتی بر اساس منشور اوتاوا
 
ساختار ارتقای…