ادبیات و پیشینه تحقیق

ادبیات و پیشینه تحقیق

ادبیات و پیشینه تحقیق

ادبیات و پیشینه تحقیق

عنوان تحقیق : ادبیات و پیشینه تحقیق 
تعداد صفحات : ۷
فرمت فایل : word
بخش هایی از متن تحقیق :
نتایج چندین مطالعه، همبستگی شایان توجهی (۶/۰-۴/۰) بین پیشرفت تحصیلی مدارس شبانه روزی دولتی و غیر دولتی و خودپنداره توانایی را نشان داده است (بروک اور۲، ۱۹۸۱: مارش۳،۱۹۸۴؛ اسکالویک۴، ۱۹۸۶). بین پیشرفت تحصیلی و عزت نفس کلی نیز همبستگی ۳/۰ تا ۴/۰ یافته شده است (روبین۵ ۱۹۷۸؛ اسکالویک، ۱۹۸۴، ۱۹۸۶) . از طرف دیگر هانسفورد۶ (۱۹۸۲) طی تحقیق خود رابطه معناداری (همبستگی در حدود ۶/۰) بین…