دتایل همبندی اسکلت ساختمان بتنی و فلزی

دتایل همبندی اسکلت ساختمان بتنی و فلزی

دتایل همبندی اسکلت ساختمان بتنی و فلزی

دتایل همبندی اسکلت ساختمان بتنی و فلزی

همبندی به معنی اتصال بخش های مختلف سیستم اتصال به زمین (ارت) به همدیگر جهت هم پتانسیل کردن بخش های مختلف تأسیسات الکتریکی در ساختمان می باشد.   مهندس ناظر برق در پروژه می بایست هم بندی را کنترل و گزارش نماید.
سیستم همبندی در پی و ستون اتصال سیم مسی به میله گردها توسط بست های مسی میله ارت کوبیده می شود سیستم همبندی به آن متصل می شود و در آخر به چاه ارت متصل می شود.
هم بند کردن در چه بخش هایی از ساختمان انجام می شود؟
بر اساس مبحث ۱۳ مقررات…