خواص مکانیکی خاک ppt

خواص مکانیکی خاک ppt

عنوان فایل:خواص مکانیکی خاک
نوع فایل:پاورپوینت
فهرست مطالب :
.۱مقاومت برشی
.۲اصطکاک
.۳چسبندگی
قانون موهر- کولن
پوش گسیختگی در خاک
روشهای اندازه گیری مقاومت برشی
انواع تست سه محوری
پوش گسیختگی درخاکهای غیر چسبنده
اندازه گیری مقاومت برشی به روش صحرایی
اثر رطوبت بر اصطکاک ظاهری
بررسی مکانیک ابزار خاکورزی
فرضیات مدل
رابطه بین سرعت و مقاومت برشی خاک
اثر مقاومت خاک بر عملکرد تراکتور
شکل پذیری در خاکها
مراحل خشک شدن خاک های شکل…