مقدمه ای بر سی شارپ

مقدمه ای بر سی شارپ

مقدمه ای بر سی شارپ

مقدمه :در طی سلسله مقالاتی می خواھیم بـا #C بیـشتر آشـنا شـویم. فـرض ایـن مقـالات بـر ایـن اسـت کـه آشـنایی
مختصری با زبان ھای برنامه نویسی دارید ، ھر چند کار ما تقریبا از صفر شـروع مـی شـود و ھـدف آن سـادگی ھـر
چه بیشتر است.
#C از دو زبان ++C و  Java متولد شـده اسـت! حـاوی بـسیاری از جنبـه ھـای ++C مـی باشـد امـا ویژگـی ھـای
شیء گرایی خودش را از جاوا به ارث برده است.
#C اگرچه از ++Cگرفته شده است اما یک زبان خالص شیء گرا (Object oriented) می باشد. ھر دو زبان…