جامع ترین مجموعه آموزشی رویا بینی ، پیش گویی، آموزش یوگا، فعالسازی چشم سوم

جامع ترین مجموعه آموزشی رویا بینی ، پیش گویی، آموزش یوگا، فعالسازی چشم سوم

جامع ترین مجموعه آموزشی رویا بینی ، پیش گویی، آموزش یوگا، فعالسازی چشم سوم

جامع ترین مجموعه جزوات آموزشی ماورا، آموزش رویا بینی ،پیش گویی، آموزش یوگا، فعالسازی چشم سوم
 
رویای شفاف یا آگاهانه چیست؟
چگونه آگاهانه خواب ببینیم؟
چگونه بر خواب خود کنترل داشته باشیم؟
چگونه می توانیم از قبل پیش بینی کنی که در چه مورد خواب ببینیم؟ 
خواب های شما معمولا مشخصه هایی دارد که به صورت مرتب در خواب های شما دیده می شوند. به مرحله یک بازگشته و خواب هایی که یادداشت کرده اید را بازخواینی کنید وسعی کنید این مشخصه ها را پیدا…