آموزش خط پهلوی

آموزش خط پهلوی

آموزش خط پهلوی

آموزش خط پهلوی

عنوان کتاب:آموزش خط پهلوی
نویسنده:فرهاد نیلوفری
موضوع و محتوا:
۱-آشنایی با خط پهلوی۲-اعداد در زبان پهلوی۳-هزوارش ها.
قسمتی از کتاب:یکی از مشکلات یادگیری خط پهلوی استفاده از یک نشانه برای چند آوا مختلف است مثل:د_ی_گ که از یک نشانه استفاده می شود و در هنگام نوشتن متصل خواندن آن سخت تر نیز میشود که باید که باید متنهای زیادی برای سهولت در خواندن استفاده شود و تمرین زیادیی نمایید.
سرچ واژه ها:
طلا گنج گنج یابی سکه طلا طلا تقلبی گنج یاب کوزه طلا…