آزمون لینکن اوزرتسکی

آزمون لینکن اوزرتسکی

آزمون لینکن اوزرتسکی

آزمون لینکن اوزرتسکی

آزمون لینکلن اوزرتسکی
 
شامل: دستورالعمل آزمون و ۳۶ خرده آزمون + روایی و پایایی + فرم خام ثبت نمره + پاورپوینت
 
تعداد صفحات: ۳۵ + پاورپوینت (۹۰ اسلاید)
 
نوع فایل: WORD قایل ویرایش
 
 
قسمتی از متن:
۷- پریدن از روی طناب
وسایل مورد نیاز : طنابی به طول ۲ متر
دفعت تکرار: یک مرتبه
نحوه اجرا:
طناب را خیلی شل به پایه های دو صندلی با ارتفاع ۴۰ سانتی متر می بندیم طناب شل است تا آزمودنی اگر گیر کرد زمین نخورد پای آزمودنی نباید به طناب گیر کند و…

مقیاس اوزرتسکی

مقیاس اوزرتسکی

مقیاس اوزرتسکی

مقیاس اوزرتسکی

آزمون لینکلن اوزرتسکی
 
شامل: دستورالعمل آزمون و ۳۶ خرده آزمون + روایی و پایایی + فرم خام ثبت نمره + پاورپوینت
 
تعداد صفحات: ۳۵ + پاورپوینت (۹۰ اسلاید)
 
نوع فایل: WORD قایل ویرایش
 
 
قسمتی از متن:
۷- پریدن از روی طناب
وسایل مورد نیاز : طنابی به طول ۲ متر
دفعت تکرار: یک مرتبه
نحوه اجرا:
طناب را خیلی شل به پایه های دو صندلی با ارتفاع ۴۰ سانتی متر می بندیم طناب شل است تا آزمودنی اگر گیر کرد زمین نخورد پای آزمودنی نباید به طناب گیر کند و…

آزمون لینکلن اوزرتسکی

آزمون لینکلن اوزرتسکی

آزمون لینکلن اوزرتسکی

آزمون لینکلن اوزرتسکی

آزمون لینکلن اوزرتسکی
 
شامل: دستورالعمل آزمون و ۳۶ خرده آزمون + روایی و پایایی + فرم خام ثبت نمره + پاورپوینت
 
تعداد صفحات: ۳۵ + پاورپوینت (۹۰ اسلاید)
 
نوع فایل: WORD قایل ویرایش
 
 
قسمتی از متن:
۷- پریدن از روی طناب
وسایل مورد نیاز : طنابی به طول ۲ متر
دفعت تکرار: یک مرتبه
نحوه اجرا:
طناب را خیلی شل به پایه های دو صندلی با ارتفاع ۴۰ سانتی متر می بندیم طناب شل است تا آزمودنی اگر گیر کرد زمین نخورد پای آزمودنی نباید به طناب گیر کند…