ازمایش یادگیری توزیعی و فشرده

ازمایش یادگیری توزیعی و فشرده

ازمایش یادگیری توزیعی و فشرده

ازمایش یادگیری توزیعی و فشرده

عنوان آزمایش:
آزمایش یادگیری فشرده و یادگیری توزیعی
ازمایش یادگیری توزیعی و فشرده
 
تعداد صفحات: ۱۱
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
نتایج
پس از اتمام آزمایش، اوراق جمع آوری و به کمک دانشجویان درس روان‌شناسی تجربی، که ضمناً در اجرای آزمایش نیز همکاری داشتند، تصحیح گردید. بدین ترتیب که حروف کد نشده یا اشتباه کد شده کنار گذاشته شد و فقط تعداد حروفی که هر آزمودنی در هردقیقه درست کد گذاری کرده بود به حساب آمد. میانگین‌های هر گروه برای…

آزمایش یادگیری فشرده و توزیعی

آزمایش یادگیری فشرده و توزیعی

آزمایش یادگیری فشرده و توزیعی

آزمایش یادگیری فشرده و توزیعی

عنوان آزمایش:
آزمایش یادگیری فشرده و یادگیری توزیعی
ازمایش یادگیری توزیعی و فشرده
 
تعداد صفحات: ۱۱
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
نتایج
پس از اتمام آزمایش، اوراق جمع آوری و به کمک دانشجویان درس روان‌شناسی تجربی، که ضمناً در اجرای آزمایش نیز همکاری داشتند، تصحیح گردید. بدین ترتیب که حروف کد نشده یا اشتباه کد شده کنار گذاشته شد و فقط تعداد حروفی که هر آزمودنی در هردقیقه درست کد گذاری کرده بود به حساب آمد. میانگین‌های هر گروه برای…