کتاب زرتشت و تعالیم او

کتاب زرتشت و تعالیم او

کتاب زرتشت و تعالیم او

کتاب زرتشت و تعالیم او

دانلود کتاب زرتشت و تعالیم او هاشم رضی

نویسنده : هاشم رضی
تعداد صفحه : ۱۷۴
زبان : فارسی

درباره هر شخصیت باستانی و هر فرد نامی از ادوار کهن، گفت وگو بسیار می شود. محققان به جهت آنکه مدارک و ماخذ کافی و یکدست درباره این کسان وجود ندارد، در تحقیق و نتیجه گیری راه های گونه گونی را پیموده و هر یک، یا هرچند تنی به مقتضای نتایجی که مطابق سلیقه خود اخذ می کنند، آرایی بیان می دارند. زرتشت از جمله این مردان روزگار باستانی است که درباره اش به اندازه یی…