دانلود مقاله باید ها و نباید های داروها(فایل word)

دانلود مقاله باید ها و نباید های داروها(فایل word)


کتابی که در پیش رو دارید حاوی ده فصل است و به صورت عمومی به بحث دارو پرداخته است به همین دلیل عموم مردم می توانند از مطالب آن استفاده کنند. پیشنهاد می شود که به مطالعه این کتاب بپردازید چون علاوه به بررسی مطالب عمومی انواع داروها به نحوه مصرف هر یک از داروها نیز پرداخته است. بخشی از متن امروزه بسیاری از پزشکان و دارو سازان، دارو ها را به شمشیر دو لبه ای تشبیه می کنند که ضمن اینکه از یک لبه آنها جهت مقابله با بیماری ها استفاده می شود، لبه دیگر آنها نیز احیاناً ممکن است مشکلات یا عوارضی را ایجاد کند. بنابراین بدیهی است به نظرمی رسد که در مرحله اول، تجویز درست داروها توسط پزشکان و در مرحله بعد نیز مصرف صحیح آنها توسط بیماران با راهنمایی پزشکان و دارو سازان حائز اهمیت فراوان می باشد. طبق اذعان کارشناسان ایران به لحاظ مصرف دارو جزء ۲۰ کشور نخست دنیاست و نرخ مصرف خود سرانه دارو در ایران نسبت به متوسط جهانی تقریباً ۳ برابر است و ۱۰ تا ۱۵ درصد از داروهای کشور بطور خودسرانه مصرف می شوند هم چنین سرانه مصرف دارو های تزریقی در ایران  حدود ۴/۱۱ بوده است در حالی که این رقم ۴ برابر سرانه م …

دانلود مقاله باید ها و نباید های داروها(فایلPDF )

دانلود مقاله باید ها و نباید های داروها(فایلPDF )


کتابی که در پیش رو دارید حاوی ده فصل است و به صورت عمومی به بحث دارو پرداخته است به همین دلیل عموم مردم می توانند از مطالب آن استفاده کنند. پیشنهاد می شود که به مطالعه این کتاب بپردازید چون علاوه به بررسی مطالب عمومی انواع داروها به نحوه مصرف هر یک از داروها نیز پرداخته است. بخشی از متن امروزه بسیاری از پزشکان و دارو سازان، دارو ها را به شمشیر دو لبه ای تشبیه می کنند که ضمن اینکه از یک لبه آنها جهت مقابله با بیماری ها استفاده می شود، لبه دیگر آنها نیز احیاناً ممکن است مشکلات یا عوارضی را ایجاد کند. بنابراین بدیهی است به نظرمی رسد که در مرحله اول، تجویز درست داروها توسط پزشکان و در مرحله بعد نیز مصرف صحیح آنها توسط بیماران با راهنمایی پزشکان و دارو سازان حائز اهمیت فراوان می باشد. طبق اذعان کارشناسان ایران به لحاظ مصرف دارو جزء ۲۰ کشور نخست دنیاست و نرخ مصرف خود سرانه دارو در ایران نسبت به متوسط جهانی تقریباً ۳ برابر است و ۱۰ تا ۱۵ درصد از داروهای کشور بطور خودسرانه مصرف می شوند هم چنین سرانه مصرف دارو های تزریقی در ایران  حدود ۴/۱۱ بوده است در حالی که این رقم ۴ برابر سرانه م …