آموزش کامل فن ترجمه (مجموعه دروس همه ترم ها)

آموزش کامل فن ترجمه (مجموعه دروس همه ترم ها)

آموزش کامل فن ترجمه (مجموعه دروس همه ترم ها)

آموزش کامل فن ترجمه (مجموعه دروس همه ترم ها)

 
دوره فن ترجمه زبان انگلیسی اغلب در ۳ ترم برگزار می‌شود. ترم اول به ساختار زیربنایی زبان انگلیسی اختصاص دارد که به روش چامسکی ارائه می‌گردد. در این روش زبان به سازه‌های ۹گانه تقسیم می‌شود و به طور نسبتا مفصل، این سازه ها مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند.
 
در ترم دوم، به بحث بسیار مهم « روساخت زبان » پرداخته می‌شود که به اموری همچون «جابه بجایی»، « حذف » و «جایگزینی » و … اختصاص دارد. یعنی سازه های…