دانش آموز بیش فعال در مراکز استثنایی

دانش آموز بیش فعال در مراکز استثنایی

دانش آموز بیش فعال در مراکز استثنایی

دانش آموز بیش فعال در مراکز استثنایی

مقدمه
ADHD اختلالی است که در آن پرتحرکی ،بی توجهی و رفتارهای ناگهانی بیشتر و شدیدتر از کودکان دیگر وجود دارد . ۳ تا ۵درصد کودکان به این اختلال مبتلا هستند و در پسرها شایع تر است . ممکن است در بعضیبیشتر علائم پرتحرکی و رفتارهای ناگهانی و در گروهی علائم بی توجهی بیشتر دیده شود . علائم این بیماری قبل از ۷ سالگی شروع می شود ولی اغلب در دوران مدرسه مشکلات جدیایجاد می گردد .:
این بیماری سالهاست که شناخته شده و…