پاورپوینت در مورد اصول اساسی فارماكولوژی

پاورپوینت در مورد اصول اساسی فارماکولوژی

پاورپوینت در مورد اصول اساسی فارماکولوژی

پاورپوینت در مورد اصول اساسی فارماکولوژی

حجم فایل : ۲۳۳٫۲ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۴۵ بنام خدا اصول اساسی فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اصول اساسی فارماکولوژی فارماکوکینتیک هوشبری های استنشاقی -برداشت(جذب) آنها از حبابچه به گردش خون،توزیع در بدن و حذف نهایی از طریق ریه یا متابولیسم را ) عمدتا در کبد( توصیف میکند. -هدف اولیه بیهوشی استنشاقی،دستیابی به فشار نسبی مغزی ثابت و بهینهء هوشبرهاست. -مغز وسایر بافتها با فشار نسبی هوشبر های استنشاقی در خون شریانی به…