گزارشکار آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر

گزارشکار آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر

گزارشکار آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر

این گزارشکار حاوی فایل های شبیه سازی آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه مدارات منطقی و معماری کامپیوتر است.
دانشگاه حکیم سبزواری
آزمایشاتی از قبیل rom,prom,not,nand,counter و سایر گیت های دیگر و فلیپ فلاپ ها
 
برای شبیه سازی از نرم افزار محبوب پروتئوس استفاده شده است.
 
دانلود نرم افزار: https://soft98.ir/software/engineering/3535-proteus.html…