گزارشکار آزمایشگاه کنترل

گزارشکار آزمایشگاه کنترل

گزارشکار آزمایشگاه کنترل

این فایل شامل گزارشکارهای آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی و آموزش گام به گام کد نویسی متلب در این زمینه است.
همه گزارشات شامل کد Matlab می باشند.
دانشگاه حکیم سبزواری
برخی از مطالب:

بسط به کسرهای جزئی با متلب
دستور printsys
یافتن صفرها و قطب
حل معادله دیفرانسیل
تهیه توابع تبدیل سری- موازی و پسخوری با متلب
تبدیل تابع تبدیل به فضای حالت و بلعکس
مدلسازی