دانلود پرده‌نگار سامانه سنن الهی دکتر علیرضا افضلی

دانلود پرده‌نگار سامانه سنن الهی دکتر علیرضا افضلی

دانلود پرده‌نگار سامانه سنن الهی دکتر علیرضا افضلی

دانلود پرده‌نگار سامانه سنن الهی دکتر علیرضا افضلی

دانلود پرده‌نگار سامانه سنن الهی ارائه استاد دکتر علیرضا افضلی درآمدی بر سامانه سنت‌های الهی—- از سلسله جلسات گفتگوی تمدن نوین اسلامی در گروه فرهنگ و تمدن دانشکده معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، نشست تخصصی با عنوان «درآمدی بر سامانه سنن الهی» توسط دکتر علیرضا افضلی عضو هیئت علمی همین گروه در ۴ آذرماه ۱۳۹۸ برگزار گردید. یکی از آموزه هایی که به روشنی از آیات و روایات استنباط می شود و جایگاه مهمی…