فیلم آموزشی درس شناسایی سیستمها

فیلم آموزشی درس شناسایی سیستمها

۱۰ جلسه فیلم آموزشی درس شناسایی سیستمها تدریس شده در دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون صنعت نفت گردآوری شده است.
 
 

فیلم آموزشی سیستم های کنترل هوشمند در صنایع نفت

فیلم آموزشی سیستم های کنترل هوشمند در صنایع نفت

۱۰ جلسه فیلم آموزشی درس سیستم های کنترل هوشمند در صنایع نفت تدریس شده در دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون صنعت نفت گردآوری شده است.
 
 

فیلم آموزشی ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت دانشگاه شیراز

فیلم آموزشی ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت دانشگاه شیراز

۱۰ جلسه فیلم آموزشی درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده آموزشهای  الکترونیکی دانشگاه شیراز رشته ابزار دقیق و اتوماسیون صنعت نفت گردآوری شده است.
 …

فیلم آموزشی ریاضیات مهندسی پیشرفته وایلی

فیلم آموزشی ریاضیات مهندسی پیشرفته وایلی

فیلم آموزشی ریاضیات مهندسی پیشرفته
کتاب تدریس شده وایلی
استاد فرزاد مهاجری استاد دانشگاه شیراز
تدریس شده ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ابزاردقیق و اتوماسیون صنعت نفت دانشگاه شیراز
مباحث تدریس شده در قالب ۱۰ عدد فیلم با سرفصلهایی به شرح زیر است 
فصل ۳ کتاب ریاضایت مهندسی پیشرفته وایلی = مقدمه ای بر جبر خطی
فصل ۱۱ کتاب ریاضایت مهندسی پیشرفته وایلی = فضاهای برداری و تبدیلات خطی 
فصل ۱۲ کتاب ریاضایت مهندسی پیشرفته وایلی = کاربردها -…