دانشمند ایرانی ابوریحان بیرونی

دانشمند ایرانی ابوریحان بیرونی

دانشمند ایرانی ابوریحان بیرونی

ابوریحان بیرونی ، دانشمند ایرانی
ابوریحان محمد بن احمد بیرونی, عالم و دانشمند نام آور ایران زمین، شخصیتی است که برای خاص و عام آشناست و موجب فخر و مباهات هر ایرانی است. او را می توان جامع علوم و دانشهای گوناگون دانست. برای آشنایی با این چهره ی علمی و تاریخ ساز کشورمان به بیان گوشه هایی از زندگی او می پردازیم. وی در قرن ۴ و ۵ هجری در حدود سال ۳۶۲ در خوارزم دیده به جهان گشود. از همان اوان کودکی، کنجکاوی فراوانی داشت و نسبت به تحصیل وکسب علوم مختلف…