دانلود کتاب روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی ازمحمدباقر حجتیpdf

دانلود کتاب روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی ازمحمدباقر حجتیpdf

دانلود کتاب روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی ازمحمدباقر حجتیpdf

توضیحات:
حالات و جنبش های روانی رفتار ، عاطفه و دینکتاب حاضر در دو دفتر تنظیم یافته است .در دفتر اول مفهوم نفس از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی چونجابربن حیان, کندی, فارابی و ابن سینا بررسی شده, سپس با شواهدی اذعان می‌شود که غزالی برای نخستین بار به طور جامع و گسترده در این راه گام برداشته است و در پی آن, دوران کوشش‌های علمی غزالی مطرح می‌گردد .در دفتر دوم حالات نفسانی و جنبش‌های روانی تشریح می‌شود .مترجم در مقدمه این اثر خاطر…