تحقیق در مورد دين و علم

تحقیق در مورد دین و علم

تحقیق در مورد دین و علم

تحقیق در مورد دین و علم

حجم فایل : ۴۶٫۱ KB نوع فایل : ورد دین و علم علم به معناى دانستن است و یکى از مراتب آن عبارت است از : درک واقعیات و حقایق . آن کسى که از معلومات و حقایق استفاده کند ، و آن را در راه به ثمر رساندن انسانیت به کار اندازد ، هم خود به سعادت نزدیک شده و هم دیگران را به خوشبختى سوق داده است . انسان از ابتدا دانشى ندارد ; ولى چون قوه درک علم و دانش در او هست در جستجوى حقایق و کسب معلومات مى کوشد . انسان براى به دست…