کتاب کرونا و دل مشغولی هلی ذهنی.

کتاب  کرونا و دل مشغولی هلی ذهنی.

کتاب کرونا و دل مشغولی هلی ذهنی.

کتاب کرونا و دل‌مشغولی‌های ذهنی نوشته محمدباقر پورامینی است. این کتاب به بیماری کرونا و دل مشغولی های ذهنی آن می‌پردازد. و سعی دارد به این پرسش‌ها پاسخ دهد که چرا دامن‌گیر بلا شده‌ایم و یک شخص بیمار، برای بهبودی خود، باید چه مسیر درمانی را طی کند؟ آیا به دعا و توسل بپردازد یا با اعتماد به دانش پزشکی، این مسیر درمانی را دنبال کند، بیمار باید حاجت خواهی از خدا کند یا از بندگان خوب خدا و اینکه در این شرایط چه راه‌هایی مناسب حال…