دانستنيهاي قبل و بعد از ازدواج

دانستنیهای قبل و بعد از ازدواج

دانستنیهای قبل و بعد از ازدواج

دانستنیهای قبل و بعد از ازدواج

دانستنیهای قبل و بعد از ازدواج شامل چهار فایل PDF 
۱- شناخت و تحکیم خانواده
۲- کسب درآمد و مدیریت مصرف ، مسائل مربوط به اشتغال مردان 
مسائل مربوط به اشتغال زنان 
۳- کاش قبلاز ازدواج می دانستم ؟
۴- آموزش پیش از ازدواج
جلوگیری از آسیب های اجتماعی…