دانلود مقاله رياضي دانان مسلمان 15 ص

دانلود مقاله ریاضی دانان مسلمان ۱۵ ص

دانلود مقاله ریاضی دانان مسلمان 15 ص

دانلود مقاله ریاضی دانان مسلمان ۱۵ ص

۲- مجسطی ۳- کتاب حساب ۴- رساله در ترکیب اعدادالوفق در مربعات ۵- جواب نامه بوزجانی به ابوعلی حبوبی در باره محاسبه مساحت مثلث بدون به کاربردن ارتفاع آن ۶- المدخل آلی صناعه الاثحاطیقی</p>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>تصاویری از چند صفحه نخست فایل :</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style=white-space: nowrap; >
<img style=width: 300px; height: 300px; src=http://filearman.ir/imgs/4kia/3790321477-img1.jpg alt= />
 
</div>
<p style=text-align: center;><span…