کتاب صوتی دام شیطان از جان بیور

کتاب صوتی دام شیطان از جان بیور

کتاب صوتی دام شیطان از جان بیور

کتاب صوتی «دام شیطان» از جان بیور
 
درباره کتاب:
جان بیور در کتاب دام شیطان، یکی از فریبکارانه ترین نیشهای شیطان را افشا میسازد. فریبی که او علیه ایمانداران به کار میبندد تا آنها را از خواندگی الاهی شان بازدارد! بسیاری از مردم با این نیش گزیده شده اند و خود از آن آگاه نمیباشند.
ساده نباشید، عیسا میگوید: “از لغزشها گریزی نیست” (لوقا 17: 1). شما نمیتوانید انتخاب کنید که مورد آزار و حمله قرار نگیرید، اما میتوانید پاسخ و واکنش خود…