فیلم آموزش بلوز شلوار دخترانه یقه کاپ (مطابق تصویر)

فیلم آموزش بلوز شلوار دخترانه یقه کاپ (مطابق تصویر)


موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل بلوز و شلوار با یقه کاپ ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 6 دقیقه   …

فیلم آموزش شنل پیراهن چپ و راستی دخترانه با دامن دوبل (مطابق تصویر)

فیلم آموزش شنل پیراهن چپ و راستی دخترانه با دامن دوبل (مطابق تصویر)


موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل پیراهن و دامن ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 6 دقیقه   …

فیلم آموزش دکلته دخترانه (مطابق تصویر)

فیلم آموزش دکلته دخترانه (مطابق تصویر)


موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل دکلته دخترانه ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 6 دقیقه   …

فیلم آموزش پیراهن دخترانه با دامن کلوش پشت بلند (مطابق تصویر)

فیلم آموزش پیراهن دخترانه با دامن کلوش پشت بلند (مطابق تصویر)


موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل پیراهن دخترانه با دامن ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 10 دقیقه   …

فیلم آموزش پیراهن دخترانه یقه سه تایی(مطابق تصویر)

فیلم آموزش پیراهن دخترانه یقه سه تایی(مطابق تصویر)


موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل پیراهن با یقه ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 6 دقیقه   …

فیلم آموزش پیراهن دخترانه مجلسی با دامن کلوش پفی (مطابق تصویر)

فیلم آموزش پیراهن دخترانه مجلسی با دامن کلوش پفی (مطابق تصویر)


موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل پیراهن ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 6 دقیقه   …

فیلم آموزش سارافون دخترانه پیلی دار (مطابق تصویر)

فیلم آموزش سارافون دخترانه پیلی دار (مطابق تصویر)


موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل سارافون ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 3 دقیقه   …

فیلم آموزش سرهمی دخترانه والان دار (مطابق تصویر)

فیلم آموزش سرهمی دخترانه والان دار (مطابق تصویر)


موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل سرهمی ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 5 دقیقه   …

فیلم آموزش شنل دخترانه یقه ایستاده (مطابق تصویر)

فیلم آموزش شنل دخترانه یقه ایستاده (مطابق تصویر)


موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل شنل دخترانه ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 5 دقیقه   …

فیلم آموزش بلوز دامن دخترانه با والان پلیسه (مطابق تصویر)

فیلم آموزش بلوز دامن دخترانه با والان پلیسه (مطابق تصویر)


موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل بلوز دامن دخترانه ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 9 دقیقه   …