ارزیابی مقایسه ای میزان تکامل یافتگی سیستم کارست در دو دامنه شمالشرقی و جنوبغربی کوه گرین


عنوان تحقیق: پاورپوئینت ارزیابی مقایسه ای میزان تکامل یافتگی سیستم کارست در دو دامنه شمالشرقی و جنوبغربی کوه گرین تعداذ صفحات:  37 صفحه. نوع فایل: پاورپویینت.   بخشی از متن این فایل بدین شرح است :   تعریف موضوع : سازندهای کارستی به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین کننده آب در جهان است. مطالعه این منابع از جنبه های گوناگون صورت گرفته با توجه به اینکه  توده گرین ، یک توده آهکی است و پتانسیل بارندگی در منطقه نیز مناسب است در این پژوهش به بررسی وضعیت کارست . سطحی و زیر سطحی  براساس جهت گیری دامنه پرداخته شده است. … زمین شناسی  و ساختار تکتونیکی توده  گرین: محدوده مورد مطالعه در مرز زون سنندج-سیرجان و زاگرس مرتفع (کمربند تراستی زاگرس) قرار داشته و همبری بیش از ۹۰ درصد  واحدها، نتیجه گسلش یا روراندگی می باشد. عملکرد این گسل ها باعث برونزد واحدهای مربوط به دوران  دوم و سوم زمین شناسی(تریاس-ژوراسیک تا کواترنر ) در منطقه شده است. .. … به منظور شناختی دقیق و تحلیل کمی هیدرولوژی چشمه ها و ارتباط آنها با ژئومورفولوژی  و تکتون …