میدگارد _ جلد اول ( دره طلسم شده )

میدگارد _ جلد اول ( دره طلسم شده )

میدگارد _ جلد اول ( دره طلسم شده )

نویسنده :
الف.ر.صالحی
سرشناسه: صالحی. احمد رضا.
عنوان  و نام  پدید آورنده: میدگارد، 
نویسنده: احمد رضا صالحی
 
مشخصات نشر: اراک، اندیشه مطهر،۱۳۹۱.
مشخصات  ظاهری: ۴۰۷ ص.
شابک ۰_۷۲ _۶۳۵۷ _ ۶۰۰ _ ۹۷۸
ISBN
.وضعیت فهرست نویسی: فیپا
موضوع: داستان های فارسی_ _قرن ۱۵
رده بندی کنگره: ۹ ۱۳۹۲
م۷۵۹۲۴ الف/  ۸۱۳۱ PlR
رده بندی دیویی: ۶۲ /۳ فا ۸
شماره  کتابشناسی  ملی:۳۱۶۴۲۶۳
عنوان  کتاب : میگارد _ جلد اول
﴿ دره  طلسم  شده ﴾ 
ناشر :…