میدگارد ۲ (افسانه چشمه کوه مشرق _ بخش اول)

میدگارد ۲  (افسانه چشمه کوه مشرق _ بخش اول)

میدگارد ۲ (افسانه چشمه کوه مشرق _ بخش اول)

سرشناسه: صالحی. احمدرضا. ۱۳۶۶.
عنوان و نام پدید آورنده : میدگارد ۲ / نویسنده احمد رضا صالحی.
مشخصات نشر :اراک، انتشارات یوحنا، ۱۳۹۶٫
مشخصات ظاهری ۳۴۸ ص.
شابک دوره : ۵ _ ۶۶ _ ۷۷۶۷ _ ۶۰۰ _ ۹۷۸ ISBN
شابک جلد ۲: ۲ _ ۶۷ _ ۷۷۶۷ _ ۶۰۰ _ ۹۷۸ ISBN
وضعیت فهرست نویسی : فیپا.
موضوع : داستان های فارسی _قرن ۱۴ _ ۲۰th —  Persian fiction century
شماره کتابشناسی ملی : ۴۳۴۴۰۳۶
یادداشت : جلد اول این کتاب به صورت  مستقل توسط انتشارات اندیشه مطهر چاپ شده است.
مندرجات :ج.۲٫ چشمه کوه مشرق، بخش اول. – ج.۳٫ چشمه…