کتاب بامدادخمار   اثرفتانه حاج سیدجوادی

کتاب بامدادخمار اثرفتانه حاج سیدجوادی

کتاب بامدادخمار   اثرفتانه حاج سیدجوادی

کتاب بامدادخمار اثرفتانه حاج سیدجوادی

کتاب بامدادخمار
نویسنده:فتانه حاج سیدجوادی
سودابه دختر جوان تحصیل‌کرده و ثروتمندی است که می‌خواهد با مردی که با قشر خانوادگی او مناسبتی ندارد، ازدواج کند. برای جلوگیری از این پیوند، مادر سودابه وی را به پندگرفتن از محبوبه، عمهٔ سودابه، سفارش می‌کند.
بامداد خمار داستان عبرت‌انگیز سیاه بختی محبوبه در زندگی با عشقش رحیم است که از همان برگ‌های نخست داستان آغاز می‌شود و همه کتاب را دربرمی‌گیرد. با آنکه ماجرا در روزهای نخست…