کتاب ۲۵ داستان باستانی

کتاب 25 داستان باستانی

کتاب ۲۵ داستان باستانی

کتاب پیش رو مجموعه ای است ارزشمند از داستان های باستانی و کهن که زمانی گرمی بخش محفل پدربزرگ ها و مادربزرگ های ایرانی بود. داستان هایی که سینه به سینه منتقل شده و اکنون به دست ما رسیده اند و انصاف نیست داستان هایی که قرن ها شفاهی و نسل به نسل منتقل شده اند امروز که سریع ترین روش های انتقال اطلاعات در دست ماست، به دست فراموشی سپرده شوند.
این کتاب شامل ۲۵ داستان باستانی زیر است:
سه باغ، علی بهانه گیر، باغ گل زرد، برگ مروارید، دزد زیرک، فاطمه…