کتاب فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی       نویسنده: محمد جعفر یاحقی

کتاب فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی نویسنده: محمد جعفر یاحقی

کتاب فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی       نویسنده: محمد جعفر یاحقی

کتاب فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی نویسنده: محمد جعفر یاحقی

فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی

نویسنده: محمد جعفر یاحقی
«فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی» از نوشته‌های استاد نام‌آشنا، محمدجعفر یاحقی است. عنوان ها و موضوعات مطرح شده در این فرهنگ، بیشتر بر اساس رابطه‌ی آن‌ها با قلمرو فرهنگ و ادبیات فارسی بعد از اسلام مطرح شده‌‏ است. این کتاب به شیوه ای تحقیقی و مستند نشان می دهد که فرهنگ و شعر و ادب فارسی، در ورای اشارات و تلمیحات، بر چه…