تحقیق در مورد تاریخ خط در ایران

تحقیق در مورد تاریخ خط در ایران

تحقیق در مورد تاریخ خط در ایران

تحقیق در مورد تاریخ خط در ایران

حجم فایل : ۴۱٫۱ KB نوع فایل : ورد تاریخ خط در ایران در روایات زردشتی از داستانهای ملی ایران چنین آمده است که طهورث پیشدادی پس از آنکه بر اهریمن پیروز شد هفت گونه خط را که بکسی یاد نمیداد بزور از او فرا گرفت. در اسناد سریانی آمده است که زردشت کتاب اوستارا بهفت زبان سریانی و فارسی و آرامی و سگستانی و مروزی و یونانی و عبری نوشته است. آیا هر یک از این زبانها خطی نداشته‌اند؟ مامیدانیم که در ایران پیش از اسلام خط سریانی و خط میخی برای پارسی باستان و…